CHINA FINE ARTS ONLINE

   中国美术在线

 

 

主页
顶级艺术
名家聚焦
图片纪实
画家简介
线售画
同步画展
协会征稿
联系我们
Home
Top Arts
ArtistFocus
PhotoInfo
ArtistList
OnlineSale
iexhibit
Authors

Contact

中国顶级传世名画之二

中国随朝以前传世名画 >>  中国随朝以前传世名画 >>

随朝以前的国宝 Before Sui Dynasties

展子虔 Zhan Zi Qian  杨子华 Yang Zi Hua

唐宋元国宝 Tang, Song & Yuan Dynasties Paintings

郝澄 Hao Cheng 韩幌 Han Huang 韩幹 Han Gan    
李思训 Li Sai Xun 李昭道 Li Zhao Dao 李赞华 Li Zan Hua 李迪 Li Di 李嵩 Li Song
李唐 Li Tang 马远 Ma Yuan 孙位 Sun Wei 苏汉臣 Su Han Chen 王振鹏 Wang Zhen Peng
阎次平 Yan Ci Ping 杨微 Yang Wei 赵佶 Zhao Jie 赵孟頫 Zhao Meng Fu 赵岩 Zhao Yan
朱锐 Zhu Rui 佚名 Non name       
 

明清时代国宝 Ming & Qing Dynasties Paintings (按字母排列)

边寿民 Bian Shou Min 陈道复 Chen Dao Fu 陈洪绶 Chen Hong Shou 陈叔起 Chen Shu Qi 程邃 Cheng Sui
程正揆 Cheng Zheng Kui 崔子忠 Cui Zi Zhong 戴进 Dai Jin 戴熙 Dai Xi 董其昌 Dong Qi Chang
方士庶 Fang Shi Shu G改琦 ai Qi 高风翰 Gao Feng Han 高其佩 Gao Qi Pei 龚贤 Gong Xian
郭诩 Guo Xu H弘仁 ong Ren 华岩 Hua Yan 蔣嵩 Jiang Song 金农 Jin Nong
髡残 Kun Can 蓝瑛 Lan Ying 郎世宁 Lang Shi Ning 冷枚 Leng Mei 李 鲜 Li Shan
李在 Li Zai         吕纪 Lu Ji 陆伟 Lu Wei 陆治 Lu Zhi 罗聘 Luo Ping
林良 Lin Liang 梅清 Mei Qing 闵贞 Min Zhen 钱杜 Qian Du 钱谷 Qian Gu
仇英 Qiu Ying 任熊 Ren Xiong 任薰 Ren Xun 任颐 Ren Yi   沈铨 Shen Quan  
沈士充 Shen Shi Chong 沈周 Shen Zhou 石涛 Shi Tao 唐寅 Tang Yin  
王绂 Wang Fu 王翠 Wang Hui 王鑑 Wang Jian 王时敏 Wang Shi Min 王原祁 Wang Yuan Qi
汪肇 Wang Zhao 文伯仁 Wen Bo Ren 文嘉 Wen Jia 文征明 Wen Zheng Ming 吴彬 Wu Bin
吴宏 Wu Hong 吴历 Wu Li 吴伟 Wu Wei 徐渭 Xu Wei  
夏昌 Xia Chang 项圣谟 Xiang Sheng Mo 肖晨 Xiao Chen 肖云从 Xiao Yun Cong 谢时臣 Xie Shi Chen
禹之鼎 Yu Zhi Ding 袁江 Yuan Jiang 恽寿平 Yun Shou Ping 邹吉 Zou Zhe  
查士标 Zho Shi Biao 张宏 Zhang Hong 张路 Zhang Lu 张釜 Zhang Yin 赵之谦 Zhao Zhi Qian
郑文林 Zheng Wen Lin 郑板桥 Zheng Xie 周臣 Zhou Chen 周之冕 Zhou Zhi Mian 朱耷 Zhu Da

 


 

China Fine Arts Online

中国美术在线

2018 All Rights Received